nagas

nãgas sm. (4) 1. SD244, R264, K raginė antauga žmogaus, gyvulio ar paukščio piršto gale: Ans užsiaugino ilgą nagą Dr. Pirštų nagùs nupjaustyk J. Nagaĩ kaip katino: kur prisilietė, ten kruvina Jnš. Jo nagai kaip paukščio nagai CII111. Ka aš jai gnybiau su nagų̃ galais! Jrb. Visą nãgo juodymę nukirpo Lkv. Žvirblis tik dairosi į šalis, be negaus ką nagais imti J.Jabl. Višta kapsto nagaĩs Dv. Kad nagaĩ mėlyni, greit mirsi Gs. Vanags zuikį su nageliais pasveikino (d.) Nm. Ana ir be pirties galia gyvent, o kam jai Dievas nagus davė (pasikasys ir nereikės mazgotis) Ob. ^ Pernai apyniai buvo kieti kaip tik nagiùkai Rd. Sudžiūvęs kaip zylės nagiùkas Krž. Kur miela, ten akys, kur niežti, ten nagai Mrj. Nagais neatmegsi, kur dantų reik S.Dauk. Juo katinas senyn, tuo nagai aštryn LTR. Paukštį nu nagų ir plunksnų pažįstam VP37. Kas vilko naguos, tas ir gerklė[je] LTR(Jnš). Kas naguose, tai nasruose Nj. Cypia kaip pelė katės naguose KrvP(Paį). Vilko nage buvęs PPr440. Kaip vilko nage esu buvusi, kad su vyru gyvenau Lnk. Karvelio balselis, o vanago nageliai LTR. Bažnyčioj su sparneliais, namie su nageliais III385. Duodamas už nago, vejamas už namo Šd. Kam kalviui nagaĩ šipt, kad jis turi reples Krok. Kad sulijo, tai sulijo – nei po nagu neliko sausa Dkšt. Eikiat jūs po nagais! (keik.) Varn. 2. SD105 naga, kanopa: Arkliuo pradeda nagaĩ skarti Ggr. Tuštų nagų̃ arklys – geras, pilnų nagų̃ – prastas Trk. Suėdė ožkelę, tik du nagẽliai liko (d.) Nmč. Vis, kas nagus perskelia ir grumula tarp žvėrių, tatai valgykiat BB3Moz11,3. 3. ppr. pl. prk. pirštai, rankos: Ogi nagañ spatelius greitus bei lopetas imkit K.Donel. Grėblys pupt iš nagų ant žemės Žem. Nagais tiek žemės neišdirbsi sp. Kaip – ar su nagaĩs imsi [valgį]?! Plik. Aš anam į nagùs padaviau Šll. Kur greibi, gausi par nagùs! Lkž. Atšalau nagùs, po vandenį begraibydama Grg. Baisiai nagùs atšerpetojau Gs. Jo nagaĩ užgrubo . Tai griozdas – ką tik ema, tas lekia iš nagų̃ PnmR. Jam viskas iš nagų̃ krinta Jnš. Ar svečiuose, ar namuose, kampas duonos vis naguose (d.) Smn. Ką darysi su dykais nagaĩs (be ginklo)? Ėr. Mano nagaĩ pri tokių [siuvinių] pritinka (sugebu padaryti) Plt. Ne tavo nagẽliam čia padaryti! Pc. Gavo gerai par nagus ir nebkiš daugiau anų, kur nereik Šll. Gausi per nagùs vieną sykį, tai daugiau nereikės Plv. ^ Pamačiau žmonių, pasaulio, supratau, kad be mokslo – kaip be nagų A.Vencl. Gaspadinė be kačergų tai kaip be nagų̃ Užp. Kas po tako, tas po nago (ima viską, kas pasitaiko po ranka) Tt, Brs, Šts. Visų nagaĩ į save riesti Vlkv. In svetimus barščius nagų nekišk LTR(Jz). Geriau į nagùs (naguose) balandis, ne briedis į mišką (miške) Šlu. 4. raginis sluoksnis, kiautas: Pirmiejie žmonės nebuvę nuogi, kaip mes dabar esame: jų visas kūnas buvęs nagu apdengtas BsMtII10.česnako apatinė blizganti žievelė: Česnakas, apatinę žievelę lupamas, sako: nelupk tu mano nagų̃, aš tave apsaugosiu nuo visokių ligų Šl. 5. bot. susiaurėjusi apatinė vainiklapio dalis (unguis): Dalis [skiautės] žemesnioji, siauresnioji yra vadinama nagu – unguis P. 6. Krn, Pbr šakių virbas: Nulaužei šakei nagą mėždamas ir nieko nesakei Mrj. 7. akėtvirbalis: Vieton gelžinių nagų turėjo akėčios kaulų arba malkos pagalius LTR(Klp).spyruoklinių akėčių (brižių) lenktas virbalas: Ėmė ir nulūžo šiandie vienas drapako nãgas Šn. Ilgo virpėjimo nagas gerai žemę purena, neatsities, nestovia užkumpęs brižėse Šts. 8. 225 inkaro kablys. 9. įnagis vinims traukti: Paimk nãgą ir ištrauk šitą vinį Krok. Kaip stipriai laikos šriūbas – net nãgas negali ištraukt Ktk. 10. Vdžg prietaisas su smailiu geležiniu kabliu užsikabinti lipant: Tad vienas prisirišo nagus ir palipo LTR. Užsidėjo gelžinius nagùs an rankų kaip katės ir palipo pri to lango Žr. 11. noragas: Gatavai nudilo žambio nagaĩ, nunešk, tegu kalvis pataiso Slnt. kultivatoriaus noragėlis. 12. prk. nelaisvė, savivalė, priespauda: Valerionui į persų nagą kliuvus, Galienus, jo sūnus, ciecoriu tapė M.Valanč. Kas par vyras, kad ans pačios nage suveržtas! Lnk. Viens grabe, kits nage (vos spėjo vienas sutuoktinių mirti, tuoj antras vėl susirado porą) PrLXVII, B. 13. sing. prk. malonumas, džiaugsmas: Jau tau buvo nãgas, kai nieko nebuvo namie, o jis buvo atėjęs . Kur darbo nėra, ten tinginiui nãgas . Ale jau ką jam iš to nãgas, tai nãgas . ^ Jaunam nagas, senam ragas An. 14. prk. apie nagingą žmogų, knibčių: Tavo Petrukas toks nãgas – iš jo vis tiek užaugs koks didelis meistras Brt. Jo sūnūs visi toki nagaĩ – į tėvą; tėvas ir toks knibčius Brt. Ana nagas yr ant visa ko (viskam gabi) Klk. Mano brolis toks nãgas (darbštus), jis viską suspėja padaryt Smn. 15. prk. apie šykštuolį: Jis toks nãgas, kad nė mirdamas neišprašysi Skdv. Tavo dėdė tai irgi geras nãgas, jeigu tiek tedavė Lkč. Jie toki nagaĩ, tep prie pinigo Gs. Mūsų direktorius didelis nãgas: neduoda žmonėm uždirbti iš šalies Mrj. Vincienė tai baisus nãgas – nieko iš jos negausi KzR. Nagas buvo, nagas ir mirs Gs. Iš to Kazlo baisus nãgas buvo Sdk.
◊ į nãgą im̃ti (paim̃ti, suim̃ti) B, R, , K griežtai barti, drausminti, prigriebti: Parėjęs tėvas ìma vaikus į nãgą Jnš. Palauk, paim̃siu aš tave į nãgą! Skd. Aš jį kada paim̃siu į nãgą už apšmeižimą Vv. Kai paim̃siu gerai nagañ, tai tuoj pasakys, kur išdaigojo daiktus Užp. Sùėmė nagañ, nėr kada dykinėt Ktk.
į nãgą paim̃ti savè (susiim̃ti) susivaldyti, susidrausminti: Šileika paėmė save į nagą, stengėsi laikytis tiesiai, tačiau žemė slydo iš po kojų J.Avyž. Ponas net nutirpo, bet neišsidavė, susijėmė nagan LTR (Dkk).
į nãgą įkrìsti; M.Valanč patekti į griežtą priežiūrą.
į nãgą suvarýti nuskurdinti: Suvarýtas nãgą, o avis išsilaiko namie Jrb. Ėmė ir suvarė nagan .
kaĩp ant nãgo padė́ti (paim̃ti) labai greit suvalgyti: Tą dubįjį pusbliūdį bulvynės padė́jo kaip ant nãgo Vvr. Še, veizėk, ir padė́jo kaip ant nãgo torielką putros Plt. Kaip ant nãgo bliūdą pàdeda Žeml. Duoną kaip ant nãgo pàėmė Vkš.
katė̃s nãgas bot. stambialapis erškėtis (Rosa gallica): Katė̃s nagų̃ sodinau, ale erškėčiai nugožė Trgn.
lìgi nãgo visai, kiaurai (sušlapti): Sušlapau lìgi nãgo Kt.
nãgą pridė́ti (prikìšti) Nė nago neprikišęs, jis apturi keliolika rublių . Visur reĩk nãgą prikišti Plt. Yra tokių žodžių, dėl kurių paplitimo, rodos, nebuvo reikalo Jablonskiui pridėti savo nagą J.Balč. nãgo nekìšti nesirūpinti: Ponai patys nė nãgo nekišo pri vaikų Plt.
nãgo nepaplė́šus dykai, be pastangų (gauti): Grykonai ... džiaugės, pasitikėdami, nagą nepaplėšę, nuo turkų dalyką žemės gauti TP1880,45.
nė̃ per nãgo júodymą (júodymę) nė kiek: Nenusileidi nė per nãgo júodymą Kl. Nei per nãgo júodymą negausi Btr. Ta senikė nė par nãgo júodymą tevie nepadarys Klp. Aš anam nesu blogo padaręs nė par nãgo júodymę Lkv. Tu neturi teisės be manęs nė per nago juodymę Žem.
pat nãgo galù vos: Gyvatininkai ... dar pat nago galu nuo smerčio išbėgti paspėję BzF144(TP1881,20).
per nãgo júodymą labai mažai: Par nãgo júodymą betrūko, i būtų užsimušęs Ms.
prie nãgo šykštus: Jis labai prie nãgo Gs. Jis geras žmogus, bet prie nãgo Šn.
vélnio nãgas kaukaspenis: Aš radau velnio nagą Rtn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

 • nagas — nãgas dkt. Nusikarpýk nagùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • nagas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Phalanx distalis; Unguiculare ryšiai: platesnis terminas – pirštų kaulai sinonimas – apatinis pirštakaulis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • nagas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Phalanx distalis; Unguiculare ryšiai: platesnis terminas – slėsnos pirštų kaulai sinonimas – apatinis pirštakaulis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • nagas — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Unguicula; Ungula ryšiai: platesnis terminas – ektoderma siauresnis terminas – antnagė siauresnis terminas – nago epidermis siauresnis terminas – nago guolis… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • nagas — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Unguicula; Ungula ryšiai: platesnis terminas – bendroji danga siauresnis terminas – epidermis siauresnis terminas – tikroji oda sinonimas –… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • nagas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Unguicula ryšiai: dar žiūrėk – kanopa platesnis terminas – bendroji danga sinonimas – nagelis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • nagas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Unguicula ryšiai: platesnis terminas – priekinės kojos dalis nuo riešo iki pirštų galo …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • nagas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Unguicula ryšiai: platesnis terminas – slėsna …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • nagas — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Ungues ryšiai: platesnis terminas – ektoderma siauresnis terminas – nago guolis siauresnis terminas – nago klostė siauresnis terminas – nago lapelis siauresnis terminas – nago laukas …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

 • nagas — statusas T sritis histologija atitikmenys: lot. Unquis ryšiai: platesnis terminas – oda siauresnis terminas – antnagis siauresnis terminas – guolis siauresnis terminas – kūnas siauresnis terminas – matrica siauresnis terminas – panagė siauresnis… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

 • Nagas —    An ethnic nationality living in the mountainous region between the valley of the Irrawaddy (Ayeyarwady) River and the basin of the Brahmaputra River in northeastern India. The majority of Nagas live in India, but there is also a significant… …   Historical Dictionary of Burma (Myanmar)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.